تبلیغات

  

1-Personal Details:

First name: Rouhollah 

Last name:  Nourmohammadi

Nationality: Iranian

Email: Nourmohammadi.61@gmail.com

2-Educational Background:

·        Diploma in: Natural Sciences

·        Bachelor of Science (B.Sc.):   Animal Science

·        Master of Science (M. Sc.):   Animal Science (Poultry Husbandry & Management) 

Title of thesis: Effect of citric acid and microbial phytase on ileal protein digestibility and performance of broilers.

Publications:

1-Nourmohammadi, R. and Farhangfar, H. (2004). A review on calculating of 305- day adjustment factors for milk and fat yields in Holstein cows. In Proceedings of 3rd Scientific Congress of Agriculture and Natural Resources Student, 21-22 December, (2004), Birjand University, p. 83. (Abstract)

 

2-Nourmohammadi, R. and Farhangfar, H. (2004). Animal models used in genetic evaluation of cattle. In Proceedings of 3rd Scientific Congress of Agriculture and Natural Resources Student, 21-22 December, 2004, Birjand University, p. 88. (Abstract)

3-Nourmohammadi, R. and Farhangfar, H. (2004). Use of embryo transfer (ET) in beef cattle. In Proceedings of 3rd Scientific Congress of Agriculture and Natural Resources Student, 21-22 December, 2004, Birjand University, p. 102. (Abstract)

  4-Nourmohammadi, R. (2006).Reducing Heat Stress for Dairy Cattle by Ration Modification. Scientific Magazine of Gavdar, No. 106, p. 17-19.

  5- Nourmohammadi, R. (2007).Reducing Heat Stress for Dairy Cattle. Scientific Magazine of Sonboleh,  No. 169&170, p. 32-33 & 38-39.

 

 

اطلاعات عمومی:

تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۲/۱۰

محل تولد: برک

اطلاعات تحصیلی:

ابتدایی: دبستان توحید. از سال ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۲

راهنمایی: مدرسه راهنمایی نواب صفوی. از سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۵

متوسطه: دبیرستان علامه بحرالعلوم . (دیپلم تجربی). از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۷۸

پیش دانشگاهی: پیش دانشگاهی شهید هاشمی نژاد. از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۷۹.

لیسانس: دانشگاه بیرجند.( رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی). از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳.

فوق لیسانس: دانشگاه بیرجند. (مهندسی علوم دامی- گرایش پرورش و تولید طیور). از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸.

مقالات چاپ شده

1.   نورمحمدی، روح الله، حسینی، سید محمد و افضلی، نظر. 1383. بررسی بحران دی اكسین در تولیدات دامی. خلاصه مقالات (متن کامل بر روی لوح فشرده) سومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، 1 و 2 دیماه 1383، دانشگاه بیرجند. صفحه  69.

2.   نورمحمدی، روح الله و فرهنگ فر، همایون. 1383. بررسی انواع مدل های حیوانی مورد استفاده در ارزیابی ژنتیكی گاو. خلاصه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، 1 و 2 دیماه 1383، دانشگاه بیرجند. صفحه  88.

3.   نورمحمدی، روح الله، تاجریزی، هانیه، احراری، افسانه، اصغرزاده، فاطمه و افضلی، نظر. 1383. بررسی عملكرد واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان بیرجند پس از حذف یارانه ی نهاده های دامی. خلاصه مقالات (متن کامل بر روی لوح فشرده) سومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، 1 و 2 دیماه 1383، دانشگاه بیرجند. صفحه  78.

4.   نورمحمدی، روح الله، نعیمی پور یونسی، حسین و فرهنگ فر، همایون. 1383. استفاده از انتقال جنین   (ET)در گاوهای گوشتی. (1383). خلاصه مقالات سومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان علوم کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، 1 و 2 دیماه 1383، دانشگاه بیرجند. صفحه  102.

5.   نورمحمدی، روح الله و حسینی، سید محمد. 1384. تا چه حد هشدارهای وجود دی اكسین در محیط و خوراك طیور نگران كننده می باشد؟  ماهنامه ی تازه های دام و طیور و آبزیان. شماره سیزدهم. صفحه21-20.

6.    نورمحمدی، روح الله و رضایی، هانی. 1384. اجرای سیستم  HACCP، راهی برای ارتقاء سطح كیفی تولید شیر و بهداشت جامعه. فصلنامه ی علمی و ترویجی اصلاح نژاد دام، طیور، آبزیان. سال سوم. شماره نهم. صفحه 13-12.

7.   نورمحمدی، روح الله. 1384. سنجش آبستنی گاوهای شیری. فصلنامه ی علمی و ترویجی اصلاح نژاد دام، طیور، آبزیان. سال سوم. شماره دوازدهم. صفحه 13-12.

8.   نورمحمدی، روح الله. 1385. اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی. ماهنامه علمی سنبله. سال نوزدهم. شماره 158. صفحه 31-30.

9.   نورمحمدی، روح الله. 1385.  اثرات متقابل ژنتیك و تولید مثل. فصلنامه ی علمی و ترویجی اصلاح نژاد دام، طیور، آبزیان. سال سوم. شماره دوازدهم. صفحه 15-14.

10.  نورمحمدی، روح الله. 1385. كاهش تنش حرارتی گاوهای شیری با متعادل كردن جیره. ماهنامه سخنی با گاودار. شماره 106. صفحه 19-17.

۱۱.   نورمحمدی، روح الله. 1386. کاهش استرس حرارتی گاوهای شیری. ماهنامه سنبله. شماره 169 و 170. صفحات 33-32 و 39-38.

۱۲.   نورمحمدی، روح الله. 1387. بررسی وضعیت پرورش شتر در ایران. ماهنامه سنبله. شماره 174. صفحات 37-36.

13. نورمحمدی، روح الله. 1387. بررسی ارتباط میان شادابی، گاماهیدروكسی بوتیرات و بیماری كتوزیس در گاوهای شیری. مجموعه مقالات اولین همایش سراسری بیماریهای متابولیك گاو. 13 -14 اسفند 1387. دانشگاه بیرجند. صفحه 36.

14. نورمحمدی، روح الله، حسینی. سیدمحمد و فرهنگ فر، همایون. 1388. بررسی اثر تنش حاصل از افزودن اسید سیتریک بر عملکرد رشد جوجه گوشتی راس. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند. صفحه 285.

15. حاتمی، الناز و نورمحمدی، روح الله. 1388. اثر تنش آبی ناشی از پلی اتیلن گلایكول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد دانه رست گیاه سیاهدانه. ماهنامه علمی زیتون. شماره 204. صفحه 34.

16. نورمحمدی، ر.، س. م. حسینی، و ه. فرهنگ فر. 1389. اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر عملکرد رشد و برخی خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی.  چهارمین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه تهران.

 

17. Nourmohammadi, R., Hosseini, S.M. and Farhangfar, H. 2010. Effect of Citric Acid and Microbial Phytase on Serum Enzyme Activities and Plasma Minerals Retention in Broiler Chicks. S. Afr. J. Anim. Sci. (Submited)

18. Nourmohammadi, R., Hosseini, S.M. and Farhangfar, H. 2010. Effect of Citric Acid and Microbial Phytase Enzyme on Ileal Digestibility of Some Nutrients in Broiler Chicks Fed Corn-Soybean Meal Diets. J. Poult. Sci. (Accepted)

19. Nourmohammadi, R., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. Influence of citric acid and microbial phytase on growth performance and carcass constituents in male broiler chicks fed corn-soybean meal diets. Asian-Aust. J. Anim. Sci. (Submitted)

20. Nourmohammadi, R., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. Effect of dietary acidification on  blood parameters and weekly performance of broiler chicks. J. Anim. Vet. Adv. (In press)